586px Duin en Bollenstreek map 1645
 
De werkgroep Ruimtelijke Ordening
 
houdt zich vooral bezig met de mogelijke consequenties van de verschillende ruimtelijke ordeningsplannen voor het cultuurhistorisch erfgoed in de Duin- en Bollenstreek. Dat vraagt studie van met name provinciale plannen (bijv. woningbouw, de aanleg van de Duinpolderweg) en de plannen van de zes gemeenten: omgevingsvisies, die hun concrete uitwerking krijgen in omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen). Waar nodig wordt van de wettelijke inspraakmogelijkheden gebruik gemaakt, eventueel in samenwerking met aangesloten lokale erfgoedverenigingen.